Μενού
accessibility--alt
Εργαλεία προσβασιμότητας
Αύξηση κειμένου
Μείωση κειμένου
Σκούρα αντίθεση
Ανοιχτή αντίθεση
Ευανάγνωστη γραμματοσειρά
Φιλικό προς δυσλεξία
Επαναφορά
«Μή μείνωμεν ἔξω τοῦ Νυμφῶνος Χριστοῦ»!

«ΜΗ ΜΕΙΝΩΜΕΝ ἜΞΩ ΤΟΥ͂ ΝΥΜΦΩ͂ΝΟΣ ΧΡΙΣΤΟΥ͂»!

Ἡ Μεγάλη Ἑβδομάδα εἶναι ἕνα Ὁδοιπορικό. Καί ἡ μεγαλοσύνη αὐτῆς τῆς πορείας δέν
μετριέται μέ τήν διάρκεια τῶν ἡμερῶν καί τῶν ὡρῶν της, ἀλλά μέ ὅσα πρόκειται νά
συμβοῦν μέσα σ᾿ αὐτήν. Ὁ χρόνος ἔχει σμικρυνθεῖ καί συμπυκνωθεῖ, γιά νά χωρέσει τίς πιό
συγκλονιστικές στιγμές πού γνώρισε ποτέ ἡ ἀνθρωπότητα.

 

     

  Κατά τή διάρκειά της, βῆμα πρός βῆμα, θά πλησιάσουμε, θά ἀνακαλύψουμε καί θά
γνωρίσουμε τόν Ἐρχόμενο σέ μᾶς καί Ἀγαπῶντα Θεό. Ἔρχεται ὡς μανικός ἐραστής, μέσα
στό σκοτάδι τῆς ἁμαρτίας καί τῆς ἀποστασίας μας, γιά νά προσφερθεῖ στό πλάσμα Του. Ὁ
Ἴδιος ὀνομάζει τόν Ἑαυτό Του Νυμφίο καί τονίζει πώς τήν μεγαλύτερη ἀγάπη ἔχει κανείς,
ὅταν «τήν ψυχήν αὐτοῦ θῇ ὑπέρ τῶν φίλων αὐτοῦ» (Ἰω. ιε’, 13).

 

 

      Ὁ Νυμφίος ἔρχεται ὄχι μόνο τώρα, κατά τά μεγάλα γεγονότα πού θά ζήσουμε τίς ἅγιες
αὐτές ἡμέρες, ἀλλά πάντοτε, μέσα στό παρελθόν, στό παρόν καί στό μέλλον μας. Αὐτή ἡ
διαρκής κίνηση καί φορά του πρός ἐμᾶς εἶναι ὁ θεῖος ἔρωτας, τόν ὁποῖον τρέφει
προαιωνίως καί θά τρέφει σέ ὅλους τούς μέλλοντες αἰῶνες ὁ Υἱός τοῦ Θεοῦ γιά τόν
ἄνθρωπο.

 

 

      Ὡς Νυμφίος καλεῖ τόν καθένα μας σέ μιά οὐσιαστική ἕνωση μαζί Του· μιά ἕνωση πού δέν
περιορίζεται σέ μιά παροδική καί ἐπιδερμική συναισθηματική συγκίνηση τῶν ἡμερῶν, ἀλλά
σέ ἕνα βίωμα βαθύ πού θά καταλάβει τή διάρκεια ὅλης τῆς ζωῆς μας. Ἐμεῖς πῶς θά
ἀνταποκριθοῦμε στό κάλεσμά Του;

 

 

     Αὐτό πού ζητεῖ ἀπό μᾶς ὁ Χριστός διά τῆς Ἐκκλησίας εἶναι ἡ διάρκεια καί ἡ γνησιότητα τῶν
αἰσθημάτων μας ἀπέναντί Του· νά μισήσουμε τήν ἁμαρτία καί συνειδητά καί φιλότιμα νά
ἀγωνισθοῦμε ἐναντίον της· νά νεκρώσουμε τά φρονήματα τοῦ κόσμου μέσα μας καί τίς
μέριμνές του· μέ ἐπιμέλεια νά προσπαθήσουμε γιά τήν ἀπόκτηση τῆς εὐλάβειας, τῆς
κατάνυξης, τῆς ταπείνωσης, τῆς ἀγάπης, τῆς φιλαδελφίας καί ὅλων τῶν ἀρετῶν πού
ἀναβλύζουν ἀπό τό «Ἑκούσιον Πάθος» τοῦ Σωτῆρος Χριστοῦ.

 

 

    «Ἰδού ὁ Νυμφίος ἔρχεται ἐν τῷ μέσῳ τῆς νυκτός». Ἔρχεται λαμπροφορεμένος μέ τήν ἄκρα
ταπείνωσή Του, γιά τόν μοναδικό σκοπό πού πρέπει νά πραγματοποιήσει στόν κόσμο.
Τρέχει σάν σέ πανήγυρη γάμου, θεληματικά καί χαρμόσυνα, στή σύλληψη, στό πάθος, στό
μαρτύριο. Καλεσμένοι Του, ὅμως, εἴμαστε ὅλοι μας, ὄχι γιά νά θυμηθοῦμε ἤ νά νιώσουμε
κάποια συναισθήματα, ἀλλά μέ τήν μέσα καί ἔξω ἀπό τόν Ναό ζωή μας, ἀπό δῶ καί στό
ἑξῆς, νά «συμπορευθῶμεν καί συσταυρωθῶμεν» μέ Αυτόν· καί μέ ἐγρήγορση καί νήψη,
σάν ἄνθρωποι πού ἀγαποῦν καί μέσα στήν καρδιά τῆς νύχτας ἐντρυφοῦν στό ἀντικείμενο
τῆς ἀγάπης τους, ἤ ἀκόμη καί σάν εὐγνώμονες δοῦλοι πού ἀναμένουν τόν Κύριό τους, νά
Τοῦ ἀνοίξουμε τή θύρα τῆς καρδιᾶς μας καί νά εἰσέλθουμε μαζί Του, ἔμπρακτα καί
βιωματικά, στόν νυμφῶνα.

 

 

     Μή μείνωμεν, λοιπόν, ἔξω τοῦ Νυμφῶνος Χριστοῦ. Καλή Μεγάλη Ἑβδομάδα!